Algemene Voorwaarden van Amsterdam Offices

1. Definities
1.1. Leverancier: Amsterdam Offices, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 68468385
1.2. Opdrachtgever betekent: het bedrijf, instelling of persoon met wie Amsterdam Offices een
overeenkomst aangaat.
1.3. Dienst betekent: Diensten geleverd door Amsterdam Offices aan een Opdrachtgever of een door
opdrachtgever aangewezen persoon in het kader van een overeenkomst.
1.4. Overeenkomst betekent: Een overeenkomst zoals bedoeld in deze Algemene
Voorwaarden.
1.5. Gebruik van definities in enkelvoud worden geacht mede te omvatten de
meervoudsvorm en vice versa, tenzij uit de context anders blijkt.

2. Totstandkoming Overeenkomst
2.1. Een Overeenkomst kan schriftelijk en via e-mail tot stand komen.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst met
Amsterdam Offices.
2.3. Als Amsterdam Offices haar Diensten en/of Producten levert is er sprake van een Overeenkomst
en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30
dagen tenzij schriftelijk anders is vermeld door Amsterdam Offices.
2.5. Wanneer een offerte ondertekend retour wordt gestuurd kan deze als Overeenkomst
worden aangeduid, mits Amsterdam Offices vervolgens instemt met deze offerte.

3. Prijs en betaling
3.1. Alle door Amsterdam Offices genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders
is vermeld door Amsterdam Offices.
3.2. Amsterdam Offices heeft het recht de prijzen voor haar Diensten en Producten ten alle tijde te
wijzigen, met inachtneming van een termijn van 30 dagen, schriftelijk te bevestigen aan
de Opdrachtgever.
3.3. De Opdrachtgever dient alle facturen binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen t.n.v Amsterdam Offices met rekening nummer : NL05 INGB 0006 1696 15
3.4. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen
termijn betaald, zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over
het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien de Opdrachtgever
ondanks aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen
worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de feitelijk gemaakte
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdend met de inning van deze
vordering of van rechtsmaatregelen anderszins.
3.5. Alle prijzen in offertes zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld door
Amsterdam Offices.
3.6. Amsterdam Offices gebruikt zelf ontwikkelde – of van derden in licentie genomen – standaard
componenten, technieken, software en knowhow. U krijgt voor het gebruik van deze
zaken een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar tenzij anders vermeld
door Amsterdam Offices.

4. Duur en opzegging van de Overeenkomst
4.1. Amsterdam Offices kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk opzeggen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surseance van
betaling wordt verleend, indien faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd
of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of gestaakt alsmede wanneer de
Opdrachtgever in gebreke blijft wat betreft haar verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst. Amsterdam Offices zal wegens deze opzegging nimmer gehouden zijn tot enige
schadevergoeding.